ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07/08/2019 (InLife ΑΕΓΑ)

Η ασφαλιστική εκκαθάριση ενημερώνει ότι εκδόθηκε η επισυναπτόμενη  απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία κρίνει ότι αναστέλλονται όλες οι ατομικές διώξεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας και ως εκ τούτου η άσκηση ή η συζήτηση αγωγών κατά αυτής είναι απαράδεκτη και στις αυτοκινητιστικές διαφορές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/07/2019 (InLife ΑΕΓΑ)

INTERNATIONAL LIFE ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση της International Life AΕΓΑ ότι οι απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων που καλύπτονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο και οι οποίες δεν αμφισβητούνται δικαστικώς, έχουν ήδη διαβιβαστεί σε αυτό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/07/2019 (InLife ΑΕΑΖ)

INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑΖ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής της International Life AEAZ ότι οι απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που καλύπτονται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, διαβιβάστηκαν σε αυτό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΩΝ

Ανακοινώνεται ότι στις 28.1.2019 παρήλθε η προθεσμία άσκησης ανακοπών κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση των εταιρειών με την επωνυμία: α) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» και β) «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

Η Εκκαθάριση ευρίσκεται σε στάδιο διαλογής των απαιτήσεων από ασφάλιση που κατέστησαν επίδικες με τις ανακοπές, προκειμένου να διαβιβαστούν προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και στο Επικουρικό Κεφάλαιο, μόνον οι μη επίδικες και αμφισβητούμενες δικαστικώς απαιτήσεις.

ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 08/02/2019 (InLife ΑΕΓΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 000314501000) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 08/02/2019 (InLife ΑΕΑΖ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΩΛΗΣΗΣ  ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 00095490100) ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Δεν συμπεριλαμβάνομαι στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων. Τι κάνω;
Στην Κατάσταση Δικαιούχων δεν συμπεριλαμβάνονται οι δικαιούχοι που δεν έχουν υποβάλει αναγγελία στην εκκαθάριση εντός των νομίμων προθεσμιών ή οι δικαιούχοι που έχουν καταχωρίσει εσφαλμένα τα στοιχεία τους και ως εκ τούτου δεν βρέθηκαν οι απαιτήσεις τους.
Επικοινωνήστε με την εκκαθάριση για να εξακριβωθεί η αιτία μη καταχώρισης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 26/6/2018

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση εταιρειών International Life ΑΕΑΖ και International Life ΑΕΓΑ κατ’ εφαρμογή του αρ. 239 παρ. 2 ν. 4364/2016 ενημερώνει τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση και λοιπούς πιστωτές της εκκαθάρισης:

Σελίδες